Maoz_Judges
חינם

המחבר: ברוך מעוז

www.ha-gefen.org.il / 2011

תיאור המוצר

תוכן העניינים

מבוא לספר שופטים

מבוא המחבר פרקים א' 1 – ג' 6

סיכום הנסיבות הרוחניות: פרקים ב' 6 – ג' 6

עתניאל, אהוד ושמגר: פרקים ג' 7 – 31

דבורה וברק: פרקים ד' – ה'

שיר הניצחון: פרק ה'

גדעון בן יואש: פרקים ו' – ח'

אבימלך בן גדעון: פרק ט'

תולע, יאיר, יפתח, איבצן, אילון ועבדון: פרקים י' – י"ב

יפתח: פרקים י"א – י"ב

שמשון: פרקים י"ג – ט"ז

הפלשתית מעזה: פרק י"ד

מאבק בפלשתים: פרק ט"ו

מות שמשון: פרק ט"ז

סטיית בני דן: פרקים י"ז – י"ח

התנחלות בני דן: פרק י"ח

פילגש בגבעה ומלחמת השבטים בבנימין: פרקים י"ט – כ"א

המלחמה בבני בנימין: פרק כ'

הצלת שרידי שבט בנימין: פרק כ"א

חינם
מידע על המוצר

בפורמט: 268 דפים

עריכה: www.ha-gefen.org.il

שנת הוצאה לאור: 2011

מסת: 978-965-7454-13-8

371
isr